Held on ; 23nd December 2017

Inauguration & Floral Races Aerobics Parachute Activity Awards
Winners of Sports Day - (Held on : 25th January 2016)

KG I A

1. Vanshika Maheshwari
2. Tashvi Agarwal
3. Titiksha Sharma

KG I B

1. Mudrika Singh Rathore
2. Dakshee Goyal
3. Prachita Bagra

KG II A

1. Ashmita Arora
2. Kavya Badaya
3. Sharon Bansal

KG II B

1. Diya Vyas
2. Arupriya Sharma
3. Nehal Jain

KG II C

1. Nandini Singh Tomar
2. Tansi Vijay
3. Siddhi Jain

Overall winners

KG I
1. Vanshika Maheshwari
2. Mudrika Singh Rathore
3. Tashvi Agarwal
 

KG II
1. Ashmita Arora
2. Sharon Bansal
3. Kavya Badaya